REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DREZDENKU

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DREZDENKU

W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI OD DNIA 25 MAJA 2020 ROKU.

Od dnia 25 maja 2020 roku wznawiamy wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku przy ulicy Kopernika 16, oraz ulicy Milickiej 2.


W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziałów musi zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały wprowadzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.

Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki ze względu na wykonywanie pracy, oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zasady dla rodziców obowiązujące w przedszkolu:

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, będę przekazywać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.

2. Będę przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe- bez objawów chorobowych ( kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury).

3. Nie będę posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu, oraz stosować się do zaleceń służ sanitarnych.

4. Wyjaśnię dziecku, że nie może zabierać do przedszkola zabawek, lub innych przedmiotów z domu.

5. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Przypominać o unikaniu dotykania oczu, nosa, ust, częstego mycia rączek wodą z mydłem nie podawania ręki na powitanie, nie przytulania się do innych dzieci.

6. Codziennie rano przed wyjściem do przedszkola będę dokonywać pomiaru temperatury dziecka.

7. Wiem, że nie jest wskazane aby moje dziecko dziecko do przedszkola przyprowadzała i odbierała osoba powyżej 60 -tego roku życia.

8. Przyjmuję do wiadomości, że moje dziecko nie będzie uczęszczało na spacery poza teren przedszkola, oraz nie będzie korzystało z placu zabaw.

9. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa ( izolacji dziecka w sali – izolatce ).

Ponadto informujemy, że :

1. W przedszkolu będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności dzieci w grupach, oraz przestrzeganie zasad higieny.

2. Dzieci podczas pobytu w przedszkolu nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek ( wg zaleceń Ministerstwa Zdrowia by zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem, zachowywać zalecane odległości ).

3. Dzieci młodsze będą leżakować z zachowaniem zasad bezpiecznego dystansu pomiędzy leżakami.


Przyprowadzając dziecko do przedszkola jako rodzic zobowiązuję się do przestrzegania powyższego regulaminu.
Przedszkolowo.pl logo