KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W DREZDENK


KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W DREZDENKU

na okres od 01.09.2016r. – 31.08.2019r.

„Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż”
Janusz Korczak


Zatwierdzona do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2016 roku.Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych :
1.Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2013r,poz.560).
2.Ustawa z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie innych ustaw ( Dz. U.2016r, poz. 1010)
3.Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016r.(Dz. U. z 2016r. poz. 895 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( DZ. U. 2016r. poz. 1368)
5.Statut Przedszkola Publicznego w Drezdenku
Główne założenia koncepcji pracy przedszkola:
PRZEDSZKOLE JEST MIEJSCEM
DOBREJ ZABAWY, SZCZĘŚCIEM, RADOŚCIĄ
Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.


Główne założenia koncepcji pracy przedszkola:
1. Wspieranie rozwoju dziecka, dbanie o jego wszechstronny rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez kontakt
z literaturą dziecięcą.
3. Wyzwalanie i rozwijanie kreatywności, aktywności artystycznej dziecka w obszarze działań plastycznych, wokalnych i teatralnych.
4. Kształtowanie postaw proekologicznych, prozdrowotnych, rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej.
5. Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju.
6. Współpraca z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.
Wizja przedszkola
 Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby
i wszechstronny rozwój osobowości.
 Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
 Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom
i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie, jak również skuteczną komunikację interpersonalną.
 Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności oraz kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną oraz odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
 Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.
Misja przedszkola
Nasze przedszkole:
 Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
 Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
 Kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
 Promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 Przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
 Organizuje sprawne zarządzanie placówką,
 Analizuje i ocenia efekty swojej pracy.
Wizja dziecka w naszym przedszkolu:
Dziecko w naszym przedszkolu jest:
 ciekawe świata
 radosne
 ufne w stosunku do nauczycieli
 aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola
 kulturalne i tolerancyjne
 uczciwe i prawdomówne
 twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej


 odpowiedzialne i obowiązkowe
 świadome zagrożeń
wykazuje:
 motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego
 umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania
z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania
 umiejętność koncentracji, wytrwałość
 umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom, umie współdziałać z rówieśnikami
 samodzielność
 tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań
 odporność na stres
posiada:
 zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych
 wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 podstawową wiedzę o świecie
 pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności
umie :
 cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie
rozumie i zna :
 prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania
 kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe
 potrzebę szanowania przyrody i środowiska


nie obawia się:
 reprezentować grupę, przedszkole publicznie
 chwalić się swoimi pomysłami
 wykazywać inicjatywę w działaniu
 wyrażania swoich uczuć.Model absolwenta Przedszkola Publicznego w Drezdenku:
Absolwent przedszkola:

 posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

 jest samodzielny,

 interesuje się nauką i techniką

 aktywnie podejmuje działania,

 zna i respektuje normy społeczne,

 jest otwarty na potrzeby innych ludzi,

 potrafi współdziałać w zespole,

 lubi działania twórcze,

 jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,

 zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia, posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

 wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,

 ma świadomość tego, że jest Polakiem i Europejczykiem

Nasza misja:
W naszym przedszkolu dziecko :
 znajduje możliwość indywidualnego rozwoju
 rozwija aktywność twórczą
 rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką
 obcuje ze sztuką
 zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
 kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane
z rzeczywistości
 poznaje swoje prawa i obowiązki
 czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze
Aby zrealizować w/w zamierzenia Przedszkole Publiczne w Drezdenku przyjmuje do realizacji:
I. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE oraz warunki ich realizacji
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem jest otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach

(pozwolenie na wykonanie ,,po swojemu”), pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).
 W przedszkolu praca nauczycieli opiera się na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy placówki. Planują działania, rozwiązują problemy oraz doskonalą metody i formy pracy.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się.
 Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawnia swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia nie tylko diagnozę, określenie potencjału dziecka, ale również kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań, a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.

4. Dzieci są aktywne.
 Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące oraz indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci aktywność poznawczą i fizyczną.

5. Respektowane są normy społeczne.
 Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności nie tylko przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
 Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego, są postrzegane jako osoby, które wnoszą swój wkład czyli własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.


6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Doskonalone są narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
 Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział w wewnętrznych, jak również zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
 Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę
z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
 Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci.
 Promuje nowatorskie metody pracy w środowisku lokalnym.
 Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
 Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola
w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
 Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają
w pozyskiwaniu sponsorów na rzecz przedszkola. Chętnie wykonują różne prace naprawcze dla placówki.
 Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, prowadzenie ,,rozmów indywidualnych”
i umożliwienie im kontaktów ze specjalistami, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej, wycieczek, wyjść do biblioteki, szkoły.
 Organizowane są imprezy środowiskowe i uroczystości przedszkolne.
 Przedszkole współpracuje z wieloma placówkami i instytucjami.


11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
 Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
 Motywuje poprzez przyznawanie dodatków motywacyjnych, nagród, wyróżnień oraz uznanie dla dobrze wykonanej pracy.
 Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo oraz uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
 Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.
 Ogród przedszkolny jest doposażany w sprzęt zabawowy.
 Współpraca z organem prowadzącym zmierza do modernizacji budynku przedszkola oraz jego otoczenia.

Akceptuj, toleruj, wspieraj -wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę .
Aby zrealizować postawione sobie cele i zadania do realizacji, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy
z dzieckiem, uwzględniają podstawową formę jego aktywności tj. zabawę.
Do metod tych należą m.in.;
 Metoda prof. E. Gruszczyk –Kolczyńskiej – dziecięca matematyka- zabawy matematyczne mające na celu zapewnienia dziecku sukcesów w nauce matematyki
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu
 Opowieść ruchowa
Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza –zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
Metoda Dobrego Startu- metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania
- alfabet piosenek - śpiewane literki - wierszyki do rysowania
Relaksacja
 Techniki parateatralne
 Bajkoterapia
 Zabawy paluszkowe
 Drama
Pantomima
Burza mózgów – metoda aktywizująca , pobudzająca do aktywnego myślenia i działania
Nauczyciele realizować będą w poszczególnych grupach wiekowych.


Priorytety na lata 2016/2019
1. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Opracowanie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
4. Kształtowanie postaw proekologicznych.
5. Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju
7. Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie kompetencji, dzielenie się zdobytą wiedzą.

II. KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA NA LATA 2016-2017
Priorytet na rok szkolny 2016/2017
Zadanie do realizacji: „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem. Rozwijanie wrażliwości moralno-etycznej, wychowanie ku wartościom”.
Załącznik nr 1. Projekt – „Poczytaj mi, proszę.”
Załącznik nr 2. „Ewaluacje wewnętrzne.”
Działania:
1.Wykorzystanie utworów literackich w rozwijaniu wrażliwości moralno-etycznej oraz inspirowaniu działalności plastycznej, muzycznej, teatralnej i słownej.


2.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wyrażanie uczuć i emocji w twórczości artystycznej dzieci poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem.
3.Stosowanie różnorodnych form i metod pracy rozwijających aktywność dziecka poprzez kontakt z literaturą dziecięcą.
4.Wykorzystanie literatury dziecięcej oraz różnorodnych form teatralnych w celu rozwijania
u dzieci komunikacji językowej oraz wychowania ku wartościom.

Priorytet na rok szkolny 2017/2018
Zadanie do realizacji: „Sprawny i zdrowy przedszkolak” - tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rożnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.
Działania:
1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody.
2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przekazywaniu
ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej
indywidualności.
3. Rozwijanie sprawności ruchowej.
4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia
Priorytet na rok szkolny 2018/2019
Zadanie do realizacji: „Chronię środowisko naturalne” – kształtowanie postaw proekologicznych, rozumienie roli czystego powietrza, wody dla prawidłowego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi.
Działania:
1. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli pod kątem merytorycznym i metodycznym.
2. Wprowadzanie metodami aktywnymi rozszerzonych treści ekologicznych.
3. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości w zakresie ekologii.
4. Udział w kampaniach i programach proekologicznych.
5. Organizowanie wycieczek ekologicznych, warsztatów oraz zajęć prowadzonych przez specjalistów .
6. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia zużyci energii, wody oraz ilości wytwarzanych odpadów.
7. Utworzenie wspólnie z dziećmi Kodeksu Ekologicznego Przedszkolaka, będący wzorem zachowań proekologicznych dzieci, nauczycieli oraz pracowników przedszkola.
8. Organizowanie dni związanych z ochroną środowiska (np. Dzień Ziemi, Dzień Drzewa, Sprzątanie Świata itp.).
Ewaluacja:
Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Szczegółowe zadania wynikające z powyższej koncepcji pracy są modyfikowane
i zamieszczane corocznie w planach pracy przedszkola stanowiących załącznik do koncepcji. Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywania, modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami. Wszyscy rodzice są zapoznani z koncepcją na pierwszych zebraniach grupowych we wrześniu. Mogą zgłaszać swoje sugestie i uwagi.

Przedszkolowo.pl logo