Procedura przyprowadzania dzieci do przedszkola

Procedura przyprowadzania dzieci do przedszkola podczas pandemii.

1. Rodzic przyprowadzając dziecko nie wchodzi do przedszkola.
2. Przy rodzicu dziecko ma mierzoną temperaturę przez pracownika przedszkola.
3. Rodzic podpisuje zgodę na pomiar temperatury co stanowi warunek przyjęcia dziecka
do przedszkola.
4. Rodzice osobiście powierzają dziecko osobie dyżurującej bez wchodzenia do przedszkola.
5. Czynności związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być
wykonywane sprawnie i szybko.
6. Dzieci do przedszkola nie wnoszą żadnych rzeczy z domu.
7. Do przedszkola rodzic musi przyprowadzić tylko zdrowe dziecko.
8. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty)
będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać
niezwłocznie dziecko z przedszkola. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź możliwości
skontaktowania się z rodzicem dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby
zdrowia.
9. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz
przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
10. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola w czasie
zgodnym z ustalonym i zaakceptowanym przez nich wcześniej regulaminem.

W przypadku nieuregulowania kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci do przedszkola.

Procedura odbierania dzieci z przedszkola podczas pandemii.

1. Odbierając dziecko z przedszkola rodzic musi zadzwonić dzwonkiem.
2. Dziecko zostanie doprowadzone do wyjścia przez osobę wskazaną i oddane rodzicowi.
3. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola zobowiązana jest opuścić teren przedszkola
niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.
4. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej
60 roku życia.

Przedszkolowo.pl logo